PRACE PLANOWE 20.04.2021 - DOLNA

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję o pracach planowych w miejscowości: DOLNA, które będą prowadzone w sieci ekipa.pl

  w dniu 20.04.2021 (wtorek) od godziny 12:00 do 16:00.

W związku z tymi pracami pojawią się przerwy w dostępie do internetu


Przepraszamy za utrudnienia w korzystaniu z usług, dołożymy wszelkich starań aby maksymalnie zminimalizować ewentualny okres niedostępności.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt  77 463 87 00

Pozdrawiamy,
ekipa.pl

PRACE PLANOWE 06.04.2021

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję o pracach planowych , które będą prowadzone w sieci ekipa.pl

w dniu 6.04.2021 (wtorek) w godzinach 06:00 - 08:00.

W związku z tymi pracami pojawią się przerwy w dostępie do internetu, poczty i usług www


Przepraszamy za utrudnienia w korzystaniu z usług, dołożymy wszelkich starań aby maksymalnie zminimalizować ewentualny okres niedostępności.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt  77 463 87 00

Pozdrawiam,
ekipa.pl

UWAGA ABONENCI - ZMIANA NR KONTA

Uprzejmie informujemy, iż od

1-go lutego 2021r.

zmienia się numer konta do obsługi wpłat abonamentowych za Internet

Wszystkie wpłaty od powyższego dnia prosimy dokonywać na numer konta:

11 1240 5178 1111 0011 0380 2205

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

w tytule podając:

Imię, nazwisko oraz nr klienta.

 

 

 

PRACE PLANOWE 22.12.2020 - WYSOKA, KALINOWICE

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję o pracach planowych w miejscowości: Wysoka, Kalinowice, Kalinów, które będą prowadzone w sieci ekipa.pl

  w dniu 22.12.2020 (wtorek) od godziny 9:00 do 11:00.

W związku z tymi pracami pojawią się przerwy w dostępie do internetu


Przepraszamy za utrudnienia w korzystaniu z usług, dołożymy wszelkich starań aby maksymalnie zminimalizować ewentualny okres niedostępności.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt  77 463 87 00

Pozdrawiamy,
ekipa.pl

Nowe przepisy Ustawy Prawa telekomunikacyjnego od 21 grudnia 2020r

Uprzejmie informujemy, że z dniem 21 grudnia 2020 r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy Ustawy Prawa telekomunikacyjnego.

Poniżej prezentujemy szczegółowe zmiany w przepisach Prawa Telekomunikacyjnego, które wynikają bezpośrednio z Ustawy z dnia 14 maja 2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz. 875).

Informacja prawna o zakresie zmian w Umowie:

Poniżej opisujemy zmiany w zakresie umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych („Umowa”) oraz zasad zawartych w Regulaminie Świadczenia Usług KARO@net („Regulamin”) wynikające z ustawy o działaniach osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 875)

1. § 2 Czas trwania Umowy - zmianie ulega treść pkt 2

Treść przed zmianą

Umowa zawarta na czas określony, równy lub dłuższy niż 30 dni, ulega po upływie okresu, na jaki została zawarta, automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony na standardowych warunkach dla prędkości określonej w Umowie, chyba że Abonent na co najmniej 10 dni przed datą upływu okresu obowiązywania Umowy złoży w siedzibie Operatora lub listownie pisemne oświadczenie o braku woli przedłużenia Umowy.

Treść po zmianie

Umowa zawarta na czas określony, równy lub dłuższy niż 30 dni, po upływie okresu, na jaki została zawarta, ulega automatycznemu przedłużeniu, na warunkach z ostatniego Okresu Rozliczeniowego, o ile postanowienia Szczegółowych Warunków Promocji nie stanowią inaczej, na czas nieokreślony chyba, że Abonent, na co najmniej 10 dni przed datą upływu okresu obowiązywania Umowy, złoży oświadczenie o braku woli przedłużenia Umowy w siedzibie Operatora lub listownie lub w formie odpowiadającej formie zawarcia Umowy pozwalającej na jednoznaczną identyfikacje Abonenta składającego oświadczenie. W przypadku automatycznego przedłużenia Abonentowi przysługuje prawo do jej wypowiedzenia w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

2. § 2 Czas trwania Umowy - dodane zostają pkt 5 i 6 o następującej treści:

5 W przypadku, w którym Operator umożliwia zawarcie umowy w formie dokumentowej, jej rozwiązanie, odstąpienie oraz wypowiedzenie może nastąpić w formie dokumentowej drogą elektroniczną poprzez złożenie oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej lub w innej formie udostępnionej przez Operatora pozwalającej na identyfikacje Abonenta i stosowanej w kontaktach z Abonentem.

6 Operator w terminie 14 dni potwierdzi Abonentowi na trwałym nośniku przyjęcie oświadczenia wraz z informacją o nazwie usługi, datę otrzymania wypowiedzenia oraz datę rozwiązania umowy.

2. § 2 Czas trwania Umowyzmienia się nr pkt 5 na pkt 7 (treść zostaje bez zmian)

Informacja prawna o zakresie zmian w Regulaminie:

1. § 4 ust. 2 przyjmuje treść:

Umowa zawarta na czas określony, równy lub dłuższy niż 30 dni, po upływie okresu, na jaki została zawarta, ulega automatycznemu przedłużeniu, na warunkach z ostatniego Okresu Rozliczeniowego, na czas nieokreślony chyba, że Abonent, na co najmniej 10 dni przed datą upływu okresu obowiązywania Umowy złoży oświadczenie o braku woli przedłużenia Umowy w siedzibie Operatora lub listownie lub w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikacje Abonenta składającego oświadczenie. W przypadku automatycznego przedłużenia Abonentowi przysługuje prawo do jej wypowiedzenia w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

2. Dodaje się § 4 ust. 2a o następującej treści:

2a. W przypadku, w którym Operator umożliwia zawarcie umowy w formie dokumentowej, jej rozwiązanie, odstąpienie oraz wypowiedzenie może nastąpić w formie dokumentowej drogą elektroniczną poprzez złożenie oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej lub w innej formie udostępnionej przez Operatora pozwalającej na identyfikacje Abonenta i stosowanej w kontaktach z Abonentem.

3. Dodaje się § 4 ust. 2b o następującej treści:

2b. Operator w terminie 14 dni potwierdzi Abonentowi na trwałym nośniku przyjęcie oświadczenia wraz z informacją o nazwie usługi, datę otrzymania wypowiedzenia oraz datę rozwiązania umowy.

4. Dodaje się postanowienia inne § 17 ust. 7 - 10 o następującej treści:

7.Operator zobowiązany jest do świadczenia usługi dostępu do Internetu do czasu aktywacji tej usługi u nowego dostawcy usług, o ile zmiana dostawcy usługi następuje na podstawie art. 72a Ustawy.

8.W przypadku, w którym nie doszło do zmiany dostawcy usługi dostępu do Internetu, z przyczyn leżących po stronie Operatora, Abonentowi przysługuje od Operatora jednorazowe odszkodowanie za każdy dzień zwłoki w wysokości 1/4 sumy opłat abonamentowych za wszystkie usługi liczonej według Rachunków z ostatnich trzech Okresów Rozliczeniowych.

9.W przypadku, w którym nie doszło do zmiany dostawcy usługi dostępu do Internetu z przyczyn leżących po stronie nowego dostawcy usługi dostępu do Internetu Abonentowi przysługuje od nowego dostawcy jednorazowe odszkodowanie za każdy dzień zwłoki w wysokości 1/4 sumy opłat abonamentowych za wszystkie usługi liczonej według Rachunków z ostatnich trzech Okresów Rozliczeniowych płaconych u Operatora.

10.Kwotę odszkodowania, o którym mowa w ust. 8 i 9, oblicza się na podstawie liczby dni, które upłyną od terminu do dnia aktywowania usługi dostępu do Internetu w przypadku, o którym mowa w ust.14.

Powyższe zmiany wchodzą w życie 21 grudnia 2020 roku. Ich akceptacja nie wymaga ze strony Abonenta żadnych działań, natomiast w przypadku braku akceptacji, do dnia wejścia w życie proponowanych zmian Abonentowi przysługuje prawo doręczenia Operatorowi wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. W przypadku wypowiedzenia umowy terminowej Operator uprawniony jest do naliczenia Opłaty Wyrównawczej ze względu na fakt, iż zmiana wynika z przepisów prawa.

PRACE PLANOWE 28.05.2020

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję o pracach planowych , które będą prowadzone w sieci ekipa.pl

w dniu 28.05.2020 (czwartek) w godzinach 05:00 - 09:00.

W związku z tymi pracami pojawią się przerwy w dostępie do internetu


Przepraszamy za utrudnienia w korzystaniu z usług, dołożymy wszelkich starań aby maksymalnie zminimalizować ewentualny okres niedostępności.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt  77 463 87 00

Pozdrawiam,
ekipa.pl

insert45

Do końca roku pozostało:

ODWIEDZINY

Dzisiaj:39
Wczoraj:51
W tygodniu:430
W miesiącu:772
Ogólnie:277121

  • Twoje IP: 44.200.140.218
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

1
Online

sobota, 13, lipiec 2024 14:55